Digitálna informácia odtlačená do vody môže zlepšiť zdravie!

21.09.2022

Kvantovo-informačné kvapky - infoceutiká reprezentujú doslovne kvantový skok v optimalizácií Vášho zdravia! Sú to tekuté energetické kvapky do ktorých sú špeciálnym procesom implementované rôzne druhy korektívnych informácií, alebo informačné kópie substancií za účelom naštartovania sebaozdravných procesov v organizme. Riešia problémy primárne na úrovni telesného regulačného poľa, kde odstraňujú jeho energetické blokády, alebo ho informačne a energeticky vyživujú a tým môžu pozitívne ovplyvniť jeho celkový fyzický i emocionálny stav.

Konkrétne množstvo kvapiek napomáha obnoviť Vášmu telu energetický tok, ktorý následne spustí prirodzený sebaozdravný proces. Naše telo má unikátnu prirodzenú schopnosť sebauzdravenia. Na stimuláciu tohto mechanizmu je smerovaná aktivita kvantovo-informačných kvapiek - infoceutík. (Kvapky obsahujú štruktúrovanú EZ vodu)

VÝSKUM VODY.

- Profesor Gerald Pollack z Washington University, ktorý publikoval v najprestížnejších vedeckých časopisoch, ako sú Science a Nature a taktiež je autorom niekoľkých kníh na tému mechanizmov celulárnych funkcií ako napr.(Cells, gels and the engines of life: A new unifying approach to cell function - Bunky,gély a motory života: Nový zjednocujúci prístup k bunečnej funkcii). Ústrednou myšlienkou jeho prác je, že voda je centrum všetkých bunečných funkcií, zahrňujúc bunkovú komunikáciu, transport, delenie a dokonca i spôsob ako sú bunky dobíjané. Objavil tiež tzv. štvrtú fázu vody, ktorá je vskutku rozhodujúca pri objasnení, aký dopad má voda na biológiu. Štvrtá fáza vody je tzv. štruktúrovaná voda, ktorá má kryštalicko-gélovú formu, ktorá sa ukazuje byť esenciálnou pre naše zdravie a javí sa hlavným zdrojom paliva pre naše telo. Pollack objavil aj fenomén, že svetlo rôznych vlnových dĺžok zvyšuje tzv. exklúznu zónu vody (štruktúrovaná voda), ktorá pri nich expanduje, čiže ju nabíja. Ako je ale prepojený koncept štruktúrovanej vody s fenoménom pamäťe vody? Podľa Pollacka bola počiatočná skepsa ohľadne pamäte vody spôsobená štúdiami ukazujúcimi, že v klasickej H2O sa molekuly pohybujú vysokými rýchlosťami, takže akékoľvek molekuly čo sú náhodne organizované a rýchlo sa pohybujúce, je ťažké si predstaviť, že môžu ukladať vôbec akúkoľvek informáciu. Ale teraz po objavení štruktúrovanej EZ vody, ktorá má kryštalickú podobu štruktúry, čo je niečo ako počítačová pamäť a EZ voda je niečo veľmi podobné, tak sa následne otvára možnosť, že ten istý princíp, ktorý je použitý v počítači môže byť použitý i v tomto prípade, a EZ voda môže ukladať informácie.

Registrujeme tisíce štúdií na pubmed potvrdzujúcich napríklad vplyv pulzných elektro-magnetických polí na biológiu. Veľa z týchto štúdií je pokrytých a diskutovaných v knihe Emerging Science of Water od Profesora Vladimira Voeikova (fakulta biológie, Lomonosova Moskovská štátna Univerzita) a Konstantin Korotkova (Prof. odd. Informačných technológií, mechaniky a optiky, Štátna Univerzita v Sankt Petersburgu). Jeden z vybraných citátov znie: "Ak elektromagnetické efekty môžu skutočne ovplyvňovať mieru štruktúry vody, môžu prirodzene ovplyvňovať naše zdravie, pretože naše telo je z vyše 70 percent voda. Biologické efekty elektromagnetických vĺn super vysokej frekvencie a extrémne vysokých frekvenčných pásiem dokazujú efektivitu vplyvu generovaných polí na vodné systémy."

Veľa štúdií taktiež potvrdzuje, že štruktúra vody ovplyvňuje dokonca tvar i funkciu proteínov i DNA. V štúdií z roku 2016 v Zborníku Národnej Akadémie vied skúmajúc ultra rýchle vodno-proteínové interakcie, Dr. Zhong z oddelenia fyziky, chémie a biochémie na Ohio State University uvádza: "Tu sme ukázali, že finálny tvar proteínu závisí na dvoch veciach: na vode a amino kyselinách ako takých. Teraz môžme povedať, že na ultra-rýchlych časových škálach, fluktuácie na povrchu proteínu sú kontrolované flutuáciou vody. Vodné molekuly pracujú ako veľká sieť riadiaca pohyb proteínov."

Podobne, nemeckí výskumníci z divízie biofyziky na Inštitúte Rádiochémie v Dresdene v Nemecku objavili, že štruktúra vody má dopad na tvar DNA. Oscilácie vodných väzieb v hydratačnej škrupine dvojitej špirály, môžu byť excitované infračerveným svetlom. Čím vyššia je frekvencia oscilácie, tým voľnejšia je vodíková väzba. Toto následne zmení geometriu vlákna DNA. Chrbtica dvojitej špirály sa ľahko ohne. "Presná DNA štruktúra závisí na špecifickom množstve vody obklopujúcej molekulu"- sumarizuje štúdiu autor Dr. Fahmy.

Keď si uvedomíme, že 99 percent všetkých molekúl v ľudskom tele sú vodné molekuly, rola štruktúrovanej vody vo všetkých tých reakciách sa ukazuje byť rozhodujúca.

Emilio Del Guidice je taliansky teoretický fyzik, ktorý bol priekopníkom teórie strún na začiatku 70-tych rokov. Neskôr spolupracoval s Giullianom Preparatom v talianskom Inštitúte Nukleárnej Fyziky. Je známy hlavne za teóriu kvantového poľa kondenzovanej mäkkej hmoty, obzvlášť vody. Del Guidice a kolektív navrhujú, že EZ voda skúmaná Pollackom je v skutočnosti gigantická koherentná doména. Kvantová koherencia môže byť vizualizovaná pri laserovom svetle, kde sú všetky vlny fotónov exaktne zoradené. Podobne ako fotóny v laseri, vodíkové a kyslíkové molekuly vo vode sú tak malé v polotekutom ( gélovom,alebo kryštalickom stave), že sú schopné nadobudnúť podobný typ koherentnej štruktúry. Je to práve táto koherentná štruktúra, ktorá dovoľuje laseru aj EZ vode uchovávať a vysielať informáciu. Ak je voda skombinovaná s energiou z infračerveného svetla (ako objavil Pollack), je schopná mechanicky pohnúť aminokyseliny k výrobe proteínu z genetickej predlohy a ovplyvniť všetky druhy reakcií, ktoré sa vyskytujú v super rýchlych časových škálach v našich telách.

Čiže sumárne, voda môže poskytovať i smer (informáciu) biochemickým procesom tak aj energiu k biochemickej práci. Kvantová koherencia vody je skutočne to čo robí život možným.


Môže byť informačný signál substancií odtlačený do vody a byť použitý, aby spôsobil biologické zmeny?

Pilotne najznámejšie štúdie vo výzkume pamäte vody patrili známemu francúzskemu imunológovi Jacquesovi Benvenistemu, ktorý ako prvý položil základ myšlienke, že elektromagnetický, alebo informačný signál fyzickej substancie zanecháva odtlačok vo vode. Táto frekvencia, alebo informácia odtlačená vo vode, môže vytvoriť biologické zmeny po požití. Aj keď Benveniste bol nakoniec za zvláštnych okolností neuznaný, profesor Pollack (Washington University) na margo jeho práce poznamenal, že tieto experimenty boli replikované a potvrdené už viacerými a niet pochybností o autenticite výsledku.

Ďalším dôležitým výskumom na túto tému sa zaoberal Dr. Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za objavenie vírusu HIV 2008. Montagnier ukázal, že dokáže urobiť odtlačok elektromagnetickej frekvencie DNA do vody vo vedeckej štúdií publikovanej v roku 2015 (Transduction of DNA information through water and electromagnetic waves.-Transdukcia DNA informácie cez vodu a elektromagnetické vlny). Laureát Nobelovej ceny tu otvorene hlási, že DNA môže byť generovaná skrze jej kvantový odtlačok! Tým samozrejme, jeho práca vyvolala turbulenciu vo vedeckých kruhoch. Teoretický chemik Jeff Reimers z University of Sydney, Australia k tomu vyhlásil, že ak sú výsledky experimentov správne, tak by to boli najvýznamnejšie experimenty vykonané za posledných 90 rokov vyžadujúce re-evaluáciu celého koncepčného rámca modernej chémie. Montagnier v tomto experimente ukazuje a potvrdzuje, že DNA vykazuje elektromegnetické pole, čiže signál, a voda je tento signál schopná uskladniť, a tým si ho pamätať! V abstrakte tejto vedeckej práce je uvedené, že: Tieto experimenty naznačujú, že vo vode musí fungovať koherentná molekulárna interakcia s dlhým dosahom, aby umožňovala pozorované vlastnosti. Je predstavená analýza fenoménu kvantovou teóriou poľa. Slabé elektromagnetické pole, môže vytvoriť odtlačok reťazca DNA v čistej vode, ktorý sa potom môže použiť na rekonštrukciu pôvodnej DNA.

Výskum ohľadne pamäte vody sa začal v skutočnosti už pred skoro 100 rokmi v roku 1922 kedy ruskí výskumníci prišli k podobným výsledkom ako Benveniste. Dr Nikolaj Pavlovič Kravkov z Ruskej Vedeckej školy Farmakológie študoval informačné efekty vysoko riedených jedov na cievy s principiálnym výsledkom, že extrémne vysoko zriedené jedy sa stávajú niečo ako špeciálne protoplazmatické stimulátory so špecifickou energiou vnútri fyziologického života.

Tisíce podobných štúdií sa nachádza v International Journal of High Dilution Research.

Ďalší výskum publikovaný v International Journal of Unconventional Science v štúdií s názvom Information Pharmacology - Replication of information Copies of drug Substances in Aquatic Vehicles (Informačná farmakológia - informačné kópie liekových substancií vo vodnom prostredí).

Práca prezentuje výsledky experimentálnych a klinických štúdií vlastností informačných kópií určitých liekov získaných skrze ich aktiváciu, radiáciou nízko intenzívnym laserom. Voda, vodný roztok a niektoré iné materiály majú kapacitu reprodukovať špecifickú aktivitu liekov (liečiv, substancií a polí pozn.prekl). Predpokladá sa, že tento fenomén nastáva kvôli tomu, že chemické a biologické substancie vytvárajú ich špecifické emisie, ktoré sú reprodukované vo forme informačných kópií na neutrálnych nosičoch ako je voda, či vodný roztok. V experimentoch na laboratórnych zvieratách bolo ukázané, že informačné kópie imunostimulačného a imunosupresívneho lieku aplikované cez digitálnu technológiu do vody a iných nosičov, keď boli podávané laboratórnym myšiam vo forme pitia, alebo injekcií tak buď stimulovali imunitnú odpoveď (reakciu), alebo ju naopak potláčali (inhibovali). Dáta experimentálnych štúdií sú tiež potvrdené výsledkami klinických pozorovaní na dobrovoľníkoch pri použití biorezonančnej terapie a diagnostických techník. Je preukázané, že testovacej skupine užívajúcej vodu s informačnou kópiou imunostimulačného lieku arbidol sa zlepšil funkčný stav organizmu, aktiváciou obranných rezerv organizmu a ochranou proti výskytu virálnych infekcií počas obdobia jesene pri porovnaní s kontrolnou skupinou. Výsledky a dáta získané na základe tohto výskumu sú diskutované z pohľadu mechanizmov opísaných javov a ich praktického významu.

Hore uvedené výskumy svedčia o tom, že sa tu otvára nová oblasť tzv. informačnej farmakológie, ktorá nás posúva ďalej od farmaceutík a nutraceutík k tzv, infoceutikám teda informačným kópiam, kvantovo-informačným kvapkám, a následne tieto nové poznatky otvárajú nové kvantovo-informačné, komplementárne a integratívne stratégie a taktiky k pozitívnemu ovplyvňovaniu zdravia. Pomocou informačných kópií liečivých substancií, prípadne algoritmov s ideálnymi parametrami orgánov a systémov nahraných do vody, sa ukazujú enormné možnosti optimalizácie a znovuzískania zdravia. Kvantovo-informačné kvapky - infoceutiká sú vyrábané v súlade s hore uvedeným výskumom.

Podľa článku Can Digital Information Imprinted Onto Water Change Biology and Improve Health?

od Niki Gratrix Dip ION NANP (článok je krátený, pôvodná verzia s jednotlivými odkazmi na vedecké práce je na https://infoceuticals.com/whitepaper.html

preložil, upravil a doplnil

Dušan Dobrovoda Dipl.CEP, NHP / Bioenergetics and Psycho-Informatics Research, Practice, Consulting and Couching)

Viac info a objednať infoceutiká.